I. Üldsätted

 

1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib www.cbdfinola.ee e-poe (Müüja) ja www.cbdfinola.ee kliendi (edaspidi – Ostja) isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise peamisi põhimõtteid ja korda.

 

Ostja isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine on kehtestatud käesoleva privaatsuspoliitika, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seaduse ja muude õigusaktidega.
Müüja järgib isikuandmete töötlemise järgmisi põhiprintsiipe:
3.1. Isikuandmeid kogutakse määratletud ja seaduslikel eesmärkidel;
3.2. Isikuandmeid töödeldakse täpselt ja õiglaselt.
3.3. Isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, s.t. y. ainult juhul, kui:
3.3.1. andmesubjekt annab nõusoleku, st. y. nõustub järgima e-kaubanduse reegleid;
3.3.2. leping sõlmitakse või täidetakse, kui üks osapooltest on andmesubjekt;
3.3.3. www.cbdfinola.ee on kohustatud isikuandmeid töötlema vastavalt seadusele;
3.3.4. isikuandmeid tuleb töödelda www.cbdfinola.ee või kolmanda isiku, kellele isikuandmeid edastatakse, õigustatud huvi tõttu ja kui andmesubjekti huvid pole olulisemad.
3.4. Isikuandmeid ajakohastatakse pidevalt.
3.5. Isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik andmete töötlemise eesmärkidel.
3.6. Isikuandmeid töötlevad ainult töötajad, kellele on selline õigus antud.
3.7. Kogu teave töödeldavate isikuandmete kohta on konfidentsiaalne.
3.8. Isikuandmete töötlemisest teavitatakse kehtestatud korras riiklikku andmekaitseinspektsiooni.
Kasuta e-posti kauplusteenused võivad:
4.1. kõik vähemalt 18-aastased töövõimelised füüsilised isikud;
4.2. alaealised vanuses 15–18 – ainult vanemate, lapsendajate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nende käsutuses on oma sissetulek või stipendium;
4.3. juriidilised isikud;
4.4. kõigi eespool nimetatud isikute volitatud esindajad.II. Isikuandmete kogumine, töötlemine, säilitamine
www.cbdfinola.ee austab iga ostja õigust privaatsusele. Ostja isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muu e-poe registreerimisvormis märgitud teave) kogutakse ja töödeldakse vastavalt 2018.a. 25. mai jõustunud isikuandmete kaitse üldmäärus. Andmeid kogutakse ja töödeldakse selleks, et:
5.1. me saaksime töödelda Ostja kaupade tellimusi;
5.2. väljastada finantsdokumente;
5.3. kaupade esitlemise või tarnimisega seotud probleemide lahendamiseks;
5.4. täita muid lepingulisi kohustusi.
6. Registreerimisel aadressil www.cbdfinola.ee peate esitama üksikasjalikud ja õiged isikuandmed.

 

7. Ostja isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab www.cbdfinola.ee organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ning ka igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

 

8. www.cbdfinola.ee võib statistilistel eesmärkidel kasutada andmeid, mis pole otseselt seotud Ostja isikuga, s.t. y. andmed ostetud kaupade kohta. Sellist statistikat kogutakse ja töödeldakse viisil, mis hoiab ära kliendi identiteedi või muude isikuandmete avaldamise, mida saaks kasutada kliendi tuvastamiseks.

 

III. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

 

9. Müüja jätab endale õiguse edastada teavet kolmandatele isikutele:


9.1. ainult käesoleva dokumendi 5.3. lõikes osutatud eesmärkide saavutamiseks;


9.2. ainult Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

 

IV. Isikuandmete muutmine või ajakohastamine

 

10. Ostjal on õigus registreerimisvormis esitatud teavet muuta ja / või uuendada.

 

V. Teabe või nõuete edastamine

 

11. Ostjal, kes on lubanud oma isikuandmete töötlemist, on õigus nõuda isikuandmete muutmist või nende töötlemise peatamist, välja arvatud säilitamine, kui andmeid töödeldakse seadust rikkudes.

 

12. Pärast ostja isikuandmete töötlemise taotluse saamist annab Müüja Ostjale vastuse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates Ostja soovist. Arvestatakse ainult isikuandmete töötlemise taotlusi, mis esitatakse kirjalikult e-posti teel. e-post finoladream@gmail.com

 

VI. Privaatsuspoliitika muutmine

 

13. Müüjal on õigus privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult muuta, teatades sellest e-kirjale. poes.

 

14. Privaatsuspoliitika täiendused või muudatused jõustuvad nende avaldamise kuupäevast, st. y alates nende e-posti teel avaldamise kuupäevast. poesüsteemis.